واحد كنترل پروژه ها :
همانگونه كه از نام اين واحد پيداست وظيفه كنترل و پايش پيشرفت پروژه هاي عمراني سازمان را داشته كه در اين راستا بودجه مصوب پروژه هاي عمراني را اخذ نموده و با مشخص شدن ناظرين پروژه ها توسط واحدها ، ليست زمانبندي و ريز پروژه هاي عمراني از ايشان اخذ و با وزن دهي به آنها و اخذ گزارش هاي ماهيانه از واحد مالي و ناظرين پروژه ها و ثبت گزارش ها در فرمت از پيش تهيه شده ، در صد پيشرفت فيزيكي و ريالي هر پروژه مشخص گرديده و در نهايت منجر به تهيه و ارسال گزارش هاي مختلف ماهيانه ، فصلي و ساليانه از وضعيت پروژه هاي عمراني سازمان به واحد آمار و ساير واحدها     مي گردد.