واحد آموزش
نياز سنجيآموزشي ، تهيه تقويم آموزش ، عقد قرارداد با مؤسسات آموزشي ، نظارت به اجراي قرارداد ، اثر بخشي  دوره ها پس از اتمام دوره آموزشي و تهيه و تكميل پروژه هاي آموزشي كاركنان از وظايف اين واحد مي باشد . لازم به ذكر است اين سازمان داراي گواهينامه ايزو 10015 مي باشد كه كليه اقدامات آموزشي براساس آن انجام مي گردد .
برگزاري دوره آموزش پاكبان شامل عقد قرارداد با اداره كل فني و حرفه اي قز وين ، مكاتبه با كليه پيمانكاران جهت معرفي كارگـــران خدمات شهري به دوره ، ثبت نام كار آمــوزان جهت شركت در دوره و آزمــون در پرتال اداره كل فني و حرفه اي ، هماهنگي برگزاري آزمون تئوري و عملي ، پيگيري دريافت نمرات و گواهينامه كارآموزان از اداره كل فني و حرفه اي و همچنين پيگيري و نظارت بر اجراي طرح مطالعاتي و چگونگي جلب مشاركت شهروندان در زمينه مديريت پسماند و نظارت بر اجرايي نمودن پروژه مذكور از طريق عقد قرارداد با مشاور از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد و همچنين مسئوليت پيگيري و عقد قرارداد با مجريان طرح آموزش چهره به چهره در زمينه تفكيك از مبداء در سطح شهر قزوين نيز به عهده اين واحد مي باشد .
 
دستاوردهاي واحد آموزش
1- تهيه و تدوين استاندارد شغل و آموزش پاكبان و ثبت آن با كد ملي 1/1/10/99-9 در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ايجاد مركز آموزش پاكبان و اجراي آن دوره آموزش پاكبان به طوريكه از سال 89 تا 91 سيزده دوره آموزش پاكبان و 47160 نفر ساعت آموزشي برگزار شده است .
2- ارائه طرح آموزش بهداشت و ايمني پاكبان جهت جايزه بهترين عملكرد جهاني در راستاي بهبود زندگي ستاد اسكان بشر سازمان ملل متحد كه پس از دو دوره داوري و رده بندي در بين 140 كشور جهان جزء عملكردهاي خوب جهاني Good practice شناخته شد كه در سايت un habitat . org / bp/    . www قابل مشاهده مي باشد .
3- استمرار استاندارد مديريت كيفيت آموزش ايزو 10015 در سال 89 در سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين