آموزش شهروندي :
تهيه برنامه كاري در زمينه آموزش شهروندي ، تهيه محتواي آموزشي ( در قالب بروشور ، پكيج ، فيلم ، تابلوهاي سطح شهر ) ارتباط با سازمان فرهنگي ورزشي و اجراي برنامه هاي مشترك در زمينه آموزش شهروندي و همكاري با روابط عمومي و تهيه محتواي آموزش پرتال سازمان
بهبود كيفيت :
هم اكنون سازمان در مرحله استقرار ايزو 9001 مي باشد كه پس از استقرار نهايي كنترل و نگهداري فرآيندهاي سازمان در قالب ايزو 9001 همچنين از وظايف اين واحد مي باشد ضمناً ايجاد مقدمات استقرار ايزو 14001 و انجام امور مربوط به آن تا مرحله استقرار و نگهداري ايزو 14001 از ديگر وظايف اين حوزه مي باشد .