واحد آمار و اطلاعات
اين واحد مسئوليت تشكيل كارگروه هاي آماري جهت تهيه و ويرايش فرمهاي آماري ، دريافت آمار و اطلاعات عملكرد كليه واحدهاي سازمان ، بررسي و رديابي آمار و اطلاعات و ثبت آن در نرم افزارهاي تخصصي آماري ، ارائه گزارش آماري به حوزه هاي مربوطه ، برگزاري جلسات تحليل آماري و عملكرد واحدهاي سازمان را برعهده دارد.