تحقيق و توسعه :
انجام تحقيق و مطالعه و پروهش در راستاي اهداف و وظايف سازمان به منظور بهبود عملكرد سازمان