بهبود كيفيت :
هم اكنون سازمان در مرحله استقرار ايزو 9001 مي باشد كه پس از استقرار نهايي كنترل و نگهداري فرآيندهاي سازمان در قالب ايزو 9001 همچنين از وظايف اين واحد مي باشد ضمناً ايجاد مقدمات استقرار ايزو 14001 و انجام امور مربوط به آن تا مرحله استقرار و نگهداري ايزو 14001 از ديگر وظايف اين حوزه مي باشد .