·         آشنايي با ریاست
ریاست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان ، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع ، سرمايه ، اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود و هم اكنون اين مسئوليت بر عهده جناب آقاي مهدی امینی(سرپرست) مي باشد.  
 

نام و نام خانوادگي:   مهدی امینی

متولد:                      1361   قزوين

ميزان تحصيلات :      مهندسي محیط زیست

 

 

سوابق:                مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت پسماند

                         رییس دستگاه نظارت سازمان مدیریت پسماند

                         معاون فنی و نظارت سازمان مدیریت پسماند

                      

مسئوليت فعلي :        سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين

 

 

 

مهندس

مهدی امیني