توجه به بهداشت شهري و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با خدمات شهري ، سازمان مديريت پسماند را برآن داشت تا به استناد ماده 16 قانون مديريت پسماند از طريق شناسايي و آموزش به دارندگان واحدهاي تجاري و معرفي متخلفين به مراجع قضايي گامي موثر در كاهش تخلفات بهداشت شهري و رضايت شهروندان بردارد . نظر به اجراي دقيق و نظارت اصولي بر تمامي مراحل مديريت پسماند و تحقق ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند ، بخشي از عوامل اجرايي سازمان نسبت به گذراندن دوره هاي آموزشي تحت نظر دادستان اقدام نموده و در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار گرفته اند و واحدهاي تجاري كه مبادرت به تخليه پسماند در معابر مي نمايند را شناسايي كرده و با تشكيل كميته پيشگيري از تخلفات بهداشتي نسبت به صدور اخطار به متخلفين و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام مي نمايند .