كاهش ميزان زباله هاي بيمارستاني اعم از عادي و عفوني و مديريت صحيح در جمع آوري و دفع اين زباله ها از راهكار هاي مناسب در پيشگيري و كنترل خطرات بهداشتي و زيست محيطي است . طبق ماده 7 قانون مديريت پسماند ، مديريت پسماند عفوني به عهده توليد گنندگان آن مي باشد و طبق ماده 13 مخلوط كردن و پخش كردن پسماند پزشكي با ساير پسماندها در محيط ممنوع مي باشد . همچنين براساس ماده 16 متخلفين اين دو قانون جريمه خواهند شد . سازمان مديريت پسماند جهت برطرف نمودن مشكلات ناشي از اين گونه پسماندها با همكاري معاونت بهداشت و درمان استان مبادرت به شناسايي منابع توليد كننده پسماندهاي بيمارستاني ، نوع و مقدار پسماندهاي توليدي در بخش هاي مختلف بهداشتي درماني نموده و با برنامه ريزي دقيق ضمن عقد قرارداد با مراكز توليد كننده پسماند عفوني به دفن جداگانه آن اقدام نموده است اجراي اين طرح موجب كاهش هزينه هاي جمع آوري و خطرات زيست محيطي و بهداشتي حاصل از پراكندگي پسماند عفوني مي گردد . با همكاري استانداري ، محيط زيست ، دانشگاه علوم پزشكي قزوين و پيگيري سازمان مديريت پسماند كليه بيمارستانهاي قزوين مجهز به دستگاه بي خطر ساز شده اند به طوريكه ميزان پسماند عفوني طي سالهاي 84 تاكنون كاهش چشمگيري يافته است و اين واحد برچگونگي كاركرد اين دستگاه ها نظارت مي نمايد و هم اكنون هم در حال پيگيري مشخص شدن وضعيت امحاء پسماند عفوني درمانگاه ها و ديگر مراكز توليد كننده اين نوع پسماند  مي باشد .