اين واحد جهت جلوگيري از معضلات ناشي از افزايش جمعيت سگهاي ولگرد و شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان در سال 84 تشكيل گرديده است و در اين راستا وظيفه شناسايي كانونهاي وفور و بكارگيري پيمانكار لازم جهت اتلاف سگهاي ولگرد را به عهده دارد . علاوه بر اين شركت در جلسات كارگروه كنترل حيوانات ناقل و به كارگيري شيوه هاي نوين كنترل حيوانات ناقل از ديگر وظايف اين واحد مي باشد . كنترل سگ به روش زنده گيري و مرگ با ترحم و ساخت كمپ كنترل سگ در سال 92 در برنامه كاري سازمان قرار دارد.