واحد GIS :
از وظايف اين واحد مي توان به تهيه فايل ها و لايه هاي GIS مورد نياز در راستاي اهداف سازمان ، به روز رساني آنها ، استخراج اطلاعات مساحت ها و ... از نواحي مختلف تحت پوشش خدمات سازمان ، ثبت و تكميل بانك اطلاعات لايه ها ، تهيه گزارش هاي عملكردي در قالب فرمت POWER POINT و WORD و ... همكاري با ديگر سازمانها و معاونت هاي شهرداري و مشاورين سيستم اطلاعات جغرافيايي در زمينه تهيه فايل ها و لايه هاي مورد درخواست اشاره نمود .
از بارزترين تلاش هاي اين واحد مي توان به استخراج جزء به جزء مساحت هاي قابل رفت و روب خيابان ها و معابر شهر قزوين اشاره نمود كه بستر و شرايط واگذاري پيمان در بخش نظافت و رفت و روب شهر قزوين به صورت حجمي و براساس متر مربع را مهيا نمود و گامي نو در مسير كاهش هزينه ها و حفظ سرمايه هاي سازمان در راستاي خصوصي سازي را رقم زد