شرح وظایف کارشناس روابط عمومی
  • ارائه‌ اطلاعات و اخبار از پیشرفت‌ برنامه‌ ها به‌ مقامات تصمیم‌ گیرنده و مردم
  • ایجاد حسن‌ رابطه‌ بین‌ ارباب رجوع ، مسئولان و مدیران سازمان و ارزیابی‌ نظرات و پیشنهادها
        تحقیق در افکار عمومی و و ارزیابی آن ها در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی