شرح وظایف واحد بازرسی
  • آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به امور پرسنلی و بررسی شکایات از جنبه های قانونی
  • انجام رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها و مطالعه و بررسی شکایات ارجاع شده از طرف مقام مسئول
  • بررسی درخواست های سازمان های مختلف و اجابت دستور مراجع قضایی بر اساس اسناد و پرونده های موجود
         بررسی شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری مراتب صحت و سقم موارد شکایات تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی لازم