شرح وظایف کارشناس پیگیری
  • پیگیری دریافت گزارش‌های مورد نیاز از معاونتها، واحدها، سازمانها و مراکز تابعه
  • دریافت اطلاعات از واحدهای زیر مجموعه و تلفیق و جمع بندی آنها جهت ارائه به ریاست
  • تهیه و تدوین گزارش‌ها و مستندات مورد نیاز در مجموعه