شرح وظایف اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیت های آموزشی و اطلاعات آماری در سطوح مختلف فرآیندهای سازمان .
  • رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان سازمان .
  •  نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی ، قانون کار ، تأمین اجتماعی و غیره .
  •  نظارت و اجرا بر امور رفاهی عمومی کارکنان از قبیل مسکن ، امور ورزشی ، خدمات درمانی و غیره .
  • تهیه و تدوین طرح تفصیلی واحدهای سازمان و شرح وظایف کارکنان بر مبنای چارت مصوب سازمانی .
  • اجرای امور پرسنلی سازمان در زمینه های استخدام ، ترفیعات ، تنبیهات ، حقوق و دستمزد ، خدمات درمانی ، بهداشتی و رفاهی و غیره در حدود اختیارات تفویض شده