شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و بودجه
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و آماري یکپارچه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز.
  • پشتیبانی اطلاعاتی و آماري از حوزه هاي مختلف از طریق ارایه گزارش هاي عملکردي تحلیلی.
  • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه با هدف اجرایی نمودن برنامه هاي میان مدت در برنامه بودجه.
  • برآورد بودجه و اولویت بندی زمان بندی اجرای طرح ها و فعالیت سایر حوزه ها .
  • تهیه گزارش جامع و عملکردی کلیه واحد ها به تفکیک در پریودهای زمانی مشخص .  
  • همکاری و نظارت در تهیه آمارنامه سازمان.
        آنالیز آمار دریافتی و ثبت در نرم افزار آماری شهرداری (فرابر) بصورت ماهانه و سالانه