شرح وظایف کارشناس آموزش
  • ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و تهیه گزارش از نقاط ضعف و قوت آن.
  • تهیه و تنظیم تقویم آموزش شهروندی..
  • نظارت بر آموزش پاکبانان.
  • هماهنگی و مشارکت در تهیه فیلم های آموزشی برون سازمانی جهت آموزش شهروندان با واحد روابط عمومی .
  • تهیه و تدوین تقویم آموزشی مطابق با نیاز های آموزشی پرسنل .
  • بروزرسانی سیستم آموزشی جام.