شرح وظایف کارشناس دبیرخانه و اسناد
  • ثبت کلیه نامه های وارده  و صادره از سیستم اتوماسیون اداری و شبکه دولت
  • طبقه بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت گرفته
  • تفکیک وارجاع نامه ها به واحد مربوطه پس از دستور ریاست و بایگانی برخی نامه ها
  • تایپ و تکثیر کلیه جداول و متون ارجاع شده