معرفی واحد امور اداری و کارگزینی

کارشناس امور اداری و كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظم بخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام استخدامي ،اعمال و اجرا آئين نامه و مقررات استخدامي ، انتظابات ، افزايش سنواتي، ارتقاء برگرد و مرخصي و.... مي باشد

شرح وظایف:

  • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحد کارگزینی
  • مطالعه مستمر قوانین و مقررات اداری و استخدامی به منظور رفع مشکلات کاری کارکنان
  • تنظیم قراردادهای پرسنل و کنترل اجرای مفاد قراردادها .
  •  اجرای امور پرسنلی سازمان در زمینه های استخدام ، ترفیعات ، تنبیهات ، حقوق و دستمزد ، خدمات درمانی ، بهداشتی و رفاهی و غیره در حدود اختیارات تفویض شده .
  • کنترل کارکرد و رسیدگی به اضافه کار ، مرخصی ، ماموریت ،  غیبت پرسنل  و اطمینان از رعایت دستورالعمل های داخلی .