معرفی اداره امور مالی و درآمد

واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح بودجه از يك سو و كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري از سوي دگر معطوف داشته است اين مهم به نحوه به سزايي در سوق دادن بيشترين سهم بودجه به سمت هزينه هاي عمراني موثر افتاده است همچنين از دگر وظايف واحد مالي، افزودن بر برنامه ريزي و هدايت مالي، مي توان پيگيري مطالبات تهيه گزارش هاي مالي و تراز نامه ها مميزي و ... اشاره نمود.