شرح وظایف ممیزی اسناد
  • تنظیم لیست حقوق کارکنان و اسناد هزینه بر طبق مقررات مربوط .
  • رسیدگی و ممیزی لیست ها و اسناد هزینه و تطبیق آن ها با موازین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه .
  • کنترل اعتبارات براساس بودجه مصوب .
  • کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری حساب آن ها و همچنین ضمانت نامه های حسن انجام کار و غیره .