شرح وظایف واحد درآمد
  • نظارت در امور وصول تعرفه مصوب درآمدهای سازمان .
  • نظارت و پیاده سازی فرمول پسماند در سیستم سرا
  • پیگیری و شرکت در کمیسیون ماده 77
  • نظارت و پیگیری تهاتر ادارات
  • ارائه فیش و محاسبات مربوطه در سیستم سرا (اخذ عوارض پسماند).