شرح وظایف کارشناس اعتبارات
  • تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.
  • تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.
  • همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.
  • تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.