شرح وظایف واحد حراست
  • بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، ساختمان ، تجهیزات و مدارک و اسناد محرمانه .
  • حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد محرمانه .
  • نظارت و اعمال کنترل های نظارتی درخصوص شناسایی عوامل و زمینه های نارضایتی و جرایم و تخلفات و ارائه پیشنهادات واتخاذ  تصمیمات لازم جهت رفع آنها