ایستگاه شماره یک خدمات مدیریت پسماند 

 

مسئول ایستگاه : حسین محمد بیگی

شماره تماس :  02833577669

آدرس ایستگاه : انتهای راه آهن خیابان مصلی

محدوده خدماتی : با رنگ سبز بر روی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)