ایستگاه شماره یک خدمات مدیریت پسماند

 

مسئول ایستگاه : جعفر بارانی

شماره تماس :  02833577669

 

محدوده خدماتی : با رنگ سبز بر روی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)