حفـاظت مسـتمر محـيط زيسـت قزوين با مشـاركت مردمي به منظور ايجاد شهري پاكيزه و ســـالم براي شـهروندان و نســلهاي آيـنده و جـلوگيري از هـدر رفتن ســرمايه هـاي ملـي ، شكـوفايي اقتـصادي ، ارتقـاء فرهنـگ شـهر نشـيني و معـرفي الگـوي برتر بـراي يك جـامعه شهري