1-شناسايي کمي و کيفي و بررسي روش هاي ذخيره سازي موقت پردازش، بازيافت و دفع زائدات خطرناک  خانگي شهر قزوين(HHW)
2- مطالعات آناليز کمي و کيفي زباله خانگي شهر قزوين ( سال 94-1393)
3-مطالعات کمي و کيفي زباله هاي عفوني توليدي از بيمارستانها و مراکز بهداشتي درماني شهر قزوين و نحوه مديريت آنها(سال 94-1393)
4-بررسي امکان تصفيه شيرابه ايستگاه انتقال زباله شهر قزوين توسط روشهاي اکسيداسيون پيشرفته
5- بررسي امکان تصفيه شيرابه ايستگاه انتقال زباله شهر قزوين توسط روش انعقاد الکتريکي
6-شناسايي ميزان تاثير آموزش در زمينه تفکيک زباله از مبدا در شهر قزوين
7-کاهش COD، BOD ، TS و رنگ شيرابه محل دفن زباله شهر قزوين  با استفاده از نانو ذرات آهن
8-شناسايي و ارزيابي ريسک موجود درکارخانه کمپوست شهر قزوين
9-بررسي فني و اقتصادي  بازيافت لاستيک هاي فرسوده خودروها، در شهر قزوين
10-ارزيابي پتانسيل بازيافت پسماندهاي ساختماني در شهر قزوين
11-مکان‌يابي لندفيل شهر قزوين با استفاده از GIS و تحليل سلسله مراتبي
12- بررسي فني اقتصادي و زيست محيطي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر قزوين
13-بررسي ميزان انواع هفتگانه پلاستيک هاي موجود در پسماند شهرقزوين و امکانسنجي بازيافت آنها
14-تاثير آموزش محلي در زمينه مديريت زباله هاي شهري در شهر قزوين
15-بررسي کمي و کيفي زباله هاي الکترونيک توليدي در شهر قزوين و نحوه مديريت آنها
16-بررسي امکان سنجي  کاربرد RDF در سيستم مديريت پسماندشهر قزوين
17- امکان سنجي توليد کود ورميکمپوست از زباله شهري به کمک کرم هاي خاکي
18-بررسي کميت وکيفيت محصول توليدي در کارخانه کمپوست شهر قزوين
19-تاثير جداسازي زباله ي خشک و تر در مبدا بر هزينه هاي سيستم مديريت زباله ي جامد