دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

40 درصد از پسماندهاي ساختماني شهر قزوين استفاده مجدد مي شود

40 درصد از پسماندهاي ساختماني شهر قزوين استفاده مجدد مي شود

40 درصد از پسماندهاي ساختماني شهر قزوين استفاده مجدد مي شود