شرح وظایف و اختیارات ریاست سازمان
  • اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده .
  •  اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه .
  • انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان .
  • امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور ، قبولی ، ظهر نویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون
       تلاش در جهت‌ تحقق‌ اهداف قانون مدیریت‌ پسماندها و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن و برنامه‌ های‌ طرح جامع‌ مدیریت‌ پسماندهای‌ شهر