چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين خبر داد؛

پاکسازي و رفت و روب هفتگي مناطق منفصل شهري قزوين

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: با توجه به وسعت و تعداد شهرک ها و مناطق منفصل شهر قزوين رفت و روب و پاکسازي اين بخش از محدوده شهري برنامه ريزي شده و بصورت ويژه انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري با بيان اينکه هدف از اجراي اين طرح ارتقاي سطح رضايت مندي و رفاه حال شهروندان و نيز بهبود وضعيت بهداشتي و رفع آلودگي هاي بصري است افزود :با توجه به وسعت و تعداد مناطق منفصل شهري ،رفت و روب هفتگي آنها در دستور کار ايستگاه هاي ششگانه خدمات شهري سازمان قرار گرفت.

وي با بيان اينکه عدم جمع آوري و انتقال زباله آلودگي هاي زيست محيطي و بهداشتي فراواني به همراه خواهد داشت افزود: به منظور جلوگيري از انتشار آلودگي و عوامل بيماريزا در محيط تمامي زباله هاي مناطق منفصل شهري طبق برنامه به صورت روزانه توسط ايستگاه مربوطه جمع آوري و حمل مي گردد.

وي اضافه کرد :عليرغم اينکه هزينه اي بابت ارائه خدمات از شهروندان در مناطق منفصل اخذ نمي گردد ه ولي جهت رفاه شهروندان ساکن در اين مناطق  کليه خدماتي  چون پاکسازي و نظافت عمومي شهر ( رفت و روب و نظافت خيابان ها و کوچه ها و جداول) ، شستشوي جداول ، نظافت مخازن زباله ،  برخورد قانوني با متخلفين پسماند عمراني و ساختماني ، جمع آوري زباله و …  که در سطح شهر صورت ميگيرد در مناطق منفصل شهري نيزارائه مي شود..

منتظري با اشاره به اجراي طرح مکانيزاسيون خدمات شهري در اين بخش از محدوده شهري خاطر نشان کرد:اکثر فعاليت ها و خدماتي که سازمان مديريت پسماند در اين مناطق ارائه مي دهد به صورت مکانيزه بوده به طوري که در همه اين نواحي مخازن 770 ليتري جمع آوري زباله و پسماند تعبيه و نصب شده است که به صورت روزانه تخليه و حمل مي شود و در هفته يکبار نيز شستشو و گند زدايي صورت مي پذيرد.

وي اضافه کرد: در بحث رفت و روب نيز علاوه بر فعاليت کارگران خدمات شهري ، با بکارگيري ماشين جاروب مکانيزه تمامي معابر اصلي و بلوارهاي اين نواحي هفتگي رفت و روب و نظافت مي شود.

اي مسئول  ضمن تأکيد بر لزوم بهبود و ارتقاء امور خدمات شهري در سطح شهر و مناطق منفصل شهري ، فراهم آوردن محيط مناسب و زيباي زندگي شهري براي شهروندان توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري را مستلزم  مشارکت شهروندان در ارتقاء کيفيت عملکرد سازمان عنوان کرد و افزود: شهروندان مي بايست با نيروهاي خدماتي سازمان جهت نظافت محلات و مهم تر از آن پاکيزه نگه داشتن محيط  بعد از نظافت همکاري و مشارکت داشته باشند و اين مشارکت و فعاليت مردم به عنوان يک شهروند مسئوليت پذير است که مي تواند راهگشاي اکثر مشکلات شهر از جمله مشکلات نظافتي باشد.

 

 

تصاویر مرتبط