*مدیریت سیلاب ها در سطح شهر *

 

کنترل و جمع ‏آوری سیلاب‎ها از مهم‏ترین و اساسی‏ ترین موضوعات در مدیریت شهری است، این موضوع در شهرها به دلیل توسعه شهری و تغییرات قابل توجه در الگوی طبیعی حوضه آبریز، اهمیت بیشتری می ‏یابد. در گذشته رویکرد مدیریتی، سیلاب شهری بسیاری از کشورها به صورت سنتی و معطوف به جمع ‏آوری، انتقال و دفع آن بوده است.

 

اما امروزه رویکرد مدرن در مدیریت سیلاب شهری با تکیه بر روش‎هایی که بیشترین تطابق را با فرآیندهای چرخه طبیعی آب سطحی که اصطلاحاً روش‎های توسعه کم‏اثر نامیده می‏ شود، پیشنهاد می‏ شود. به کارگیری این روش به‏ عنوان یکی از راهبردهای مهم در مدیریت سیلاب شهری به‌ویژه در کشورهای توسعه ‏یافته هر روزه اهمیت بیشتری پیداکرده و رو به گسترش است.

 

در ایران نیز به دلیل رشد شهرنشینی و شکل‏ گیری کلان‏ شهرها، مسئله مدیریت سیلاب‌شهری هر روزه اهمیت بیشتری می‏ یابد. در این راستا هزینه ‏های زیادی برای مدیریت سیلاب شهری به روش سنتی با ایجاد انواع سازه ‏ها، برای جمع ‏آوری و دفع سیلاب صرف شده و کمتر به روش‎های توسعه توجه شده است.

 

روش های سازه ای مدیریت و مهار سیلاب، زیر مجموعه ای از مدیریت سیل است که شامل نقش سازه و بهره برداری از آن در مهار سیل می باشد. بسیاری از روش های مدیریت و مهار سیلاب سابقه چند هزار ساله دارند.

 

هم ­اکنون نیز در بسیاری از کشورها، ایمنی صدها میلیون نفر در مقابل سیلاب وابسته به سدها، سیل بندها و کانال های انحراف سیل می باشد. درجه ایمنی سازه های مهار سیلاب بر اساس ملاحظات اقتصادی تعیین می شود. این روش ها قبل از وقوع سیلاب اعمال می شوند، ماهیت عمدتا سازه ای دارند و به منظور دور کردن سیلاب از مردم به کار گرفته می شوند.